ПРОГРАМ И РАЗВОЈ ИНСТИТУТА

1.1.Програм истраживања за период 2001-2005.

Развој научно-истраживачке делатности Института одвијаће се у оквиру предложених макропројеката (тач. 18.) са следећим тематским питањима:

 1. Страначка структура и трансформација партијске у правну државу;
 2. Модели регионализације и регионалне државе у Србији (постојећи нови модели);
 3. Демократизација и институционализација локалних заједница и локалне самоуправе у Србији (форме учешћа грађана, типови организације, локалне организације итд.);
 4. Политичко информисање и дифузија модернизацијских вредности у демократском преображају Србије;
 5. Институционалне иновације у политичком систему (омбусман, контролни механизми, антикорупционе мере итд.)
 6. Процеси политичке модернизације и облици и садржаји националног идентитета;
 7. Информационо-комуникациони суверенитет Србије у свету права на комуницирање и нове комуникативне стратегије као примена трансевропских и универзалних принципа;
 8. Развој нових медијских технологија и њихов утицај на информационо-комуникациони систем Србије;
 9. Социјална политика и породично-правна заштита породице и грађана у Србији;
 10. Карактеристике и проблеми савремене породице;
 11. Модернизација друштвене бриге и породично-правне заштите;
 12. Социјална заштита старих и улога породичне солидарности.

У оквиру наведених тематских целина планира се реафирмација и ширење теоријских сазнања и сагледавања практичних решења у доменима научно-истраживачких приступа који су обухваћени наведеним пројектима.

1.2. Опис планираних истраживања у 2001. години

У 2001. години научно-истраживачка активност Института усмерена је на развијање теоријско методолошких целина предложених макропројеката (тач.18.) у оквиру којих би се посебно назначиле и развиле истраживачке могућности да се у оквиру фундаменталних научно-истраживачких приступа развију истраживачки поступци у којима би се презентирали развојни и примењени научно-истраживачки резултати.

1.3. Програм међународне активности Института

Програм међународне активности ИПС-а сачињен је на основу неколико кључних претпоставки и показатеља:

 • У протеклом десетогодишњем периоду, у условима међународних санкција и изолације, међународне активности научно-истраживачке института из области друштвених наука биле су, стицајем прилика, сведене на спорадичне и углавном индивидуалне везе и сарадњу коју су појединци или групе научника успевали да одрже са колегама и сродним институцијама из иностранства. Додуше, у оквиру појединих института спроведен је значајан број научно-истраживачких пројеката на којима су учествовали и научници из иностранства, али готово сви ти пројекти били су усмерени на анализу политичких токова у Републици Србији. Тако је међународни канал сарадње био истовремено узак и лимитиран. Ипак, конкретна дугорочна корист је да је очувана персонална линија стручних контаката и сарадње, која ће се у предстојећем периоду лакше надоградити и ојачати.
 • У недостатку и органичењима домаћих, уз недоступност иностраних фондова, поједине групе научника унутар Инситута удруживале су се и формирале тзв. невладине организације (у домаћој правној терминологији – удружење грађана) преко којих су могли да конкуришу код иностраних фондација за додатна, средства ради спровођења својих истраживачких и едукативних пројеката усмерених ка развоју цивилног друштва у Републици Србији. Притом су често коришћене просторије, канцеларијска и комуникациона опрема Института, као и теренска мрежа сарадника за спровођење ових истраживања. Преко оваквих пројеката институти су тестирали своје организационе и стручне потенцијале и јачали своју конкурентност у међународним оквирима.
 • Ако су претходне активности представљале истовремено и нужну “стратегију преживљавања” научника, истраживача и института па и њихову стратегију будућег пробоја на међународно тржиште интелектуалних и истраживачких услуга, у новонасталим, много повољнијим околностима, било би потребно постепено враћати и објединити ове научно-истраживачке потенцијале и активности под “кровом” Института и на основу стечених искустава у знатној мери ојачати потенцијале за спровођење мултидисциплинарних и мултидимензионалних пројеката који ће бити релевантни и конкурентни у међународним оквирима.
 • Будућа понуда истраживачко-интелектуалних услуга: ИПС ће понудити на коришћење своју компјутеризовану базу података о Републици Србији која ће садржавати главне чињенице и бројке, као и показатеље о политичком систему и политичким субјектима у Републици Србији. Ова база података обезбедиће детаљан увид у политичку мапу Републике Србије, по многобројним параметрима. Кључни делови ове базе података биће доступни и путем Интернета (преко вебсајта Института). Првенствени циљ ове понуде је допринос Института бољем разумевању и тачнијем информисању о политичким и друштвеним процесима у Републици Србији.
  Разменом научно-истраживачких резултата, ИПС ће остварити плодотворну размену налаза и закључака својих научно-истраживачких пројеката са сродним институцијама и колегама из иностранства у циљу омогућавања компаративног прегледа научно-истраживачких пројеката и прикупљаних података.

Партнерски пројекти са иностраним научно-истраживачким институцијама:

ИПС ће настојати да понуди своје предлоге пројеката или се укључити у већ постојеће међународне партнерске научно-истраживачке пројекте, нарочито оне који се спроводе или обухватају регион Југоисточне Европе.- Циљне групе корисника интелектуалних и истраживачких услуга ИПС-а

- Међународне активности ИПС-а биће усмерене ка следећим циљним групама корисника:

 • научно-истраживачким институцијама и организацијама из иностранства, а нарочито оним из бивших југословенских република, затим из региона Југоисточне Европе и земаља-чланица Европске уније;
 • међународним професионалним, и стручним удружењима научника и истраживача из области друштвених, а нарочито политичких наука;
 • међународним владиним организацијама које пружају подршку научно-истраживачким пројектима из области развоја демократије и људских права (нарочито појединих агенција Уједињених нација, као и Европске уније и Савета Европе);
 • експертским и аналитичким (тзв. кризним) групама које су посебно заинтересоване за анализу кризе у региону Балкана;
 • међународним невладиним организацијама и фондацијама чије су делатности усмерене на развој демократије и цивилног друштва, заштиту људских права, мултиетнички, мултикултурални и мултирелигијски дијалог и толеранцију;
 • организацијама српске дијаспоре у свету – српским културно-информативним центрима и фондацијама за стручно усавршавање Срба у свету.

Као илустративан пример могућности за добијање међународне подршке спровођењу научно-истраживачких пројеката наводимо програм Европске уније, у оквиру којег је Институт већ осмислио један предлог пројекта, у партнерској сарадњи са појединим домаћим невладиним организацијама из Београда. Реч је о програму који је покренула Европска унија под називом “Европска иницијатива за демократију и људска права”.

Конкурс за доделу средстава за пројекте расписан је од стране Европске комисије. Институт је поднео партнерски предлог пројекта под одговарајућим називом (рок је истекао 19. марта 2001.године). Конкурс је био отворен за макропројекте.

У својим будућим предлозима који ће бити упућивани Европској унији или другим европским међународним организацијама, као што је, на пример, Савет Европе, Институт ће се придржавати смерница које су дате у оквиру Пакта за стабилност Југоисточне Европе, или у претходно поменутом програму. Овом приликом наводимо само неке од циљева које би требало да остваре такви пројекти:

 • развој демократије, владавине права и цивилног друштва;
 • промоција и подршка мировном процесу у конфликтним подручјима, смањење тензија и развој толеранције и дијалога у мултиетничким и мултикултуралним локалним заједницама;
 • слободно и независно информисање;
 • експертска и лобистичка подршка актерима цивилног друштва – невладиним организацијама, синдикатима, удружењима грађана;
 • успостављања једнакости жена и мушкараца у свим сферама друштва ;
 • заштита интереса маргинализованих група, нарочито избеглица и интерно расељених лица;
 • израда стручних и лексичких приручника на тим подручјима.

Пошто Институт у свом организационом склопу обједињава стручњаке из политичких и социјалних наука, нарочито, политикологе, социологе и психологе, научно-истраживачки тим Института с пуно амбиције и стручног самопоуздања очекује отварање канала међународне сарадње и уверен је у конкурентност на међународном тржишту интелектуалних и истраживачких услуга.
Институт са своје стране очекује да његово укључивање на међународно тржиште интелектуалних и научних услуга подржи и Република Србија преко својих надлежних институција и органа.

У виду напомене истичемо следеће:

Године 1995. Институт за политичке студије је, преко свог интерног Центра за комуникације успоставио контакт са Институтом за трансфер знања (Institut fur Wissenstransfer, Velbert) Felbert, Nemačka i IUC Фондацијом Интернационалног универзитатског и високошколског Центра (Internationales Universitaets – und Hoshshulcentrum – IUC Stiffung, Szarvas) Сарваш, Мађарска. У мају исте године Институт је са тим иностраним институцијама потписао изјаву о намерама и уговор о кооперацији. Уговор је предвиђао оснивање “Интернационалног института за комуникације и социјално истраживање” са главним седиштем у Београду и паралелним помоћним седиштем у Сарвашу. Ова акција Института имала је одобрење и вербалну подршку тадашњег Министарства за науку и технологију владе Србије. Она, међутим и поред спремности иностраних партнера на учешће у предвиђеним истраживачким и образовним пројектима у форми почетних средстава није реализована због опште ситуације у земљи, ратних сукоба на простору бивше СФРЈ, санкција против СРЈ као и недостатка материјалних средстава самог Министарства и Института. Споразум је, наиме, полазио од истовремене финансијске подршке иностраног партнера на једној и Министарства и Института на другој страни.

Институт је 1996. године преко свог Центра за медије и комуникације успоставио сарадњу са Међународном асоцијацијом за истраживање масовних комуникација (International Association for Mass Communication Research). Институт остварује међународну сарадњу и преко индивидуалног чланства својих научних радника у одговарајућим иностраним асоцијацијама и тим путем остварује контакте и добија корисну научну и стручну литературу.
ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs