МАРКЕТИНГ ИНСТИТУТА

У предстојећем периоду научно-истраживачки профил ИПС-а биће усмерен превасходно ка јачању институционалних и кадровских потенцијала Института ради реализације пројеката који спадају о област примењене политичке науке - развоју демократских институција, медија и комуникација анализи и прогнози политичких збивања и промоцији и циркулацији сазнања из области политичких наука широком кругу стручних, институционалних и ванинституционалних корисника који у значајној мери утичу на доношење одлука или креирају јавно мњење у датој области.

Нови, модернизован профил ИПС-а биће усмерен ка јачању његове улоге као институције која окупља стручњаке и аналитичаре који промишљају кључне проблеме, моделе и стратегије развоја политике и демократије у Републици Србији.

Детаљније, у предстојећем транзиционом периоду у оквиру Института политичких наука извршиће се трансформација и јачање организационих и кадровских капацитета како би се у представљању и маркетингу постигли следећи циљеви:

  • ИПС ће се, пре свега, представити као научно-истраживачка, аналитичко-прогностичка институција која може давати стручне, аналитичке и консултативне услуге релевантним друштвеним и политичким субјектима и институцијама из земље и иностранства;
  • ИПС ће се представити као истраживачка установа и јавни форум у оквиру којег ће се разматрати најважнија и најактуелнија политичка питања и тако доприносити формулисању стратешких оријентација и циљева националне политике Републике Србије. Конструктивна улога ИПС-а је да допринесе промоцији и разумевању савремених демократских политичких програма и концепата.
  • ИПС ће вршити интерну и ширу јавну промоцију својих научно-истраживачких пројеката, нарочито међу две циљне групе - од којих су једни потенцијални сарадници, а други корисници и промотери резултата научно-истраживачких пројеката Института. Прву групу чини студентска популација у области политичких, али и осталих сродних друштвених наука (социологија, психологија итд.). Другу групу чине новинари - представници медија. Могућне су и презентације директно заинтересованим институцијама и корисницима.
  • У том циљу ИПС ће организовати и спроводити истраживачке пројекте на терену - простору Републике Србије и на основу сакупљених податка објављивати научне анализе, студије и извештаје. Такође ће организовати семинаре, дискусионе групе, јавне трибине, округле столове и научне скупове.
  • Конкретне научно-истраживачке форме презентације резултата ИПС ће бити: анализе, студије, извештаји, месечне и тромесечне прогнозе, годишњи извештаји, препоруке, дискусиони резимеи који ће садржавати алтернативне предлоге стратегија и модела решавања одређених кризних политичких проблема. Они ће бити упућивани кључним доносиоцима политичких одлука и креаторима јавног мњења и бити презентирани на редовним или аd hoc прес-конференцијама.
  • Једном годишње ИПС ће организовати међународни научни скуп на коме ће бити разматрани кључни политички трендови у Србији и СР Југославији и вршиће се њихова компарација са најближим окружењем - земљама Југоисточне и Западне Европе. У оквиру овог научног скупа биће организовани различите панел дискусије и радне групе (workshops) које ће разматрати поједине значајне теме. Новинари из водећих медијских кућа ће бити позвани да широј јавности предоче излагања учесника скупа. Такође ће бити објављен јединствен извештај са кључним закључцима стручњака - учесника скупа.
ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs