ИСТРАЖИВАЊА У СВЕТУ И КОД НАС


Праћење и истраживање социјалних промена и социјалног развоја код нас је било релативно занемарено све до 80-тих година, када ова област оживљава и побуђује све значајнији интерес научних институција, установа и истраживача. За разлику од нашег неуједначеног приступа овој области, свет - посебно онај његов индустријски развијени део, са повећаном заштитом улогом државе у области социјалне политике, овим истраживањима посвећује изузетно велику пажњу, кроз континуирану реализацију дугорочних научноистраживачких пројеката и активно коришћење њихових резултата у политичкој пракси.

У свом богатом четрдесетогодишњем искуству, највећи допринос истраживачком раду у области социјалне политике и социјалне заштите, код нас, дао је Институт за социјалну политику, који је дуги низ година био једина установа, те врсте у бившој СФРЈ. Институт за социјалну политику је у периоду од 1990. до 1995. године учествовао у реализацији неколико истраживачких пројеката у овој области, самостално или у сарадњи са другим научним и хуманитарним организацијама (UNHCR-ом и сл.), али се крајем овог периода његова делатност постепено угасила.

Предложени пројект Института за политичке студије - Центра за социјалну политику, чини органску целину са претходним истраживањима Института за социјалну политику, као што су: Друштвене кризе и деца, Породица и друштвени систем, Мала деца у великом граду, Злостављање деце, а исто тако и бројним радовима из области социјалне и породично-правне заштите сарадника Института. На основу ових истраживања и радова, објављено је неколико студија и монографија, што чини неопходну основу за један шири научноистраживачки подухват и синтетички приступ анализи система социјалне и породично-правне заштите и превазилажење фрагментарности предмета истраживања, као и недовољне активности у обради и тумачењу праксе социјалне политике и нараслих потреба и промена у карактеристикама и положају породице у Србији крајем 20. века.

Један број истраживањ, која се финансирају од неких међународних организација и асоцијација, углавном су оптерећена предрасудама и често доприносе неповољној и искривљеној представи о тешкоћама и проблемима који се јављају у социјалном развоју становништва у Србији, као и у систему социјалне сигурности и ссоцијалне заштите.

Постоји, дакле, стварна и изражена потреба да се читав систем социјалне и породично-правне заштите, као и социјалне сигурности породице у Србији, истражи на системски целовит и максимално објективан начин и да се пружи научно заснована и истинита слика о стању и перспективама развоја социјалне политике и социјалне заштите у Србији на прелазу из 20. у 21. век. Из тих разлога, постоји потреба да овај пројект буде самосталан и целовит научноистраживачки задатак у форми макропројекта.
ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs