ИСТОРИЈАТ


Институт за политичке студије из Београда основан је 4. јануара 1968.године од стране Високе школе политичких наука, као посебна научно-истраживачка и научно-студијска јединица.

Након прерастања Високе школе политичких наука у Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Законом о Факултету политичких наука у Београду (Службени гласник 48/68) Институт је регистрован код Окружног привредног суда у Београду као Институт за политичке студије Факултета политичких наука. После споразумног раздвајања са Факултетом политичких наука у Београду и спроведене законске процедуре, Институт за политичке студије је од 1978. године стекао статус самосталне научне установе са државном власничком структуром у коме се и данас налази. Према јединственој класификационој шеми делатности, Институт је разврстан у подгрупу друштвених наука - шифра 120205. Институт је уписан у јединствени регистар под бројем: 7028148.

Ради усклађивања активности са другим научно-истраживачким организацијама, Институт је стални члан Заједнице института Србије.
Мисија и делатност Института остварује се у оквиру научно-истраживачке делатности у области друштвених наука, првенствено на подручју политичких наука. Поред научно-истраживачке делатности Институт је развијао и данас остварује поједине облике образовања изван редовног образовног система. Институт део делатности остварује и пружањем, истраживачко-развојних услуга у области друштвених делатности као што су: политички маркетинг; консултантске услуге; истраживање јавног мнења, тржишта и медија и др. Значајан део своје активности Институт остварује и кроз издавачку делатност (књиге, часописи и друге публикације у оквиру научно-истраживачке делатности Института и шире).

Од свог оснивања до данас, Институт за политичке студије је стекао најнеопходнију кадровску и материјалну основицу за успешно остваривање своје друштвене улоге и научне делатности. Тако је у првом раздобљу свог рада (1968-1990), Институт поред десетине мањих или већих истраживачких пројеката о најактуелнијим проблемима политичког система и политичког живота Србије, био у могућности да организује велики број научних конференција, семинара и едукативних активности којима је дао значајан допринос ширењу политичких знања и политичке културе у нашој средини. Веома је значајно подвући чињеницу да је свим програмским садржајима свог рада Институт током свог деловања задржао пуну научну критичност и самосталност у раду, руководећи се начелима научне истине и објективности у приступу и тумачењу предмета истраживања, који је често био повезан са најактуелнијим друштвеним, политичким и уставним променама и реформама у нашој земљи. Институт је таквим радом потврђивао реноме установе која је имала снаге да на осетљивом подручју друштвеног живота изложеном притисцима текуће политике и идеологије, приступом и резултатима рада константно увећава свој научни углед и самосталност.

Институт за политичке студије је од почетка деведесетих година ушао у нову фазу свог развоја прихватајући се одговорних задатака на реализацији дугорочних (петогодишњих) макропројеката, од којих је један реализован од 1990-1995. у сарадњи са Правним факултетом у Београду под називом Конституисање Србије као модерне правне државе, са веома запаженим резултатима. Други макропројект под насловом Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 20. у 21. век, такође је веома успешно реализован уз учешће преко четрдесет истраживача (сталних и спољних сарадника) у периоду од 1995. до 2000. године. Трећи макропројект преузела је и реализовала новоформирана научна јединица у саставу Института, Центар за социјални рад и социјалну политику, са мањим бројем (7) сталним сарадника, на тему: Социјална политика, породица и деца у Србији на прелазу из 20. и 21. век, који је успешно реализован до краја 2000. године.

У оквиру три велика истраживачка пројекта које је Институт преузео, настало је преко двадесет обимних истраживачких монографија, на стотине истраживачких студија, чланака и прилога, који су публиковани у зборницима и часописима или као посебни радови. Многи од ових резултата су преузети од домаћих универзитета и високошколских установа суседних земаља као приручници, уџбеници или извори за студије и припрему испита. Политичка истраживања и испитивања јавног мњења које Институт редовно спроводи, по правилу су саопштавана јавности путем штампе, часописа Института или на научним скуповима, промоцијама и презентацијама, тако да су резултати рада Института имали велики јавни значај и утицај у обликовању компетентног јавног мишљења и ставова у погледу значајних друштвених реформи, као и демократизације и модернизације политичких установа и политичког живота у Србији током минулих деценија. Вреди поменути да су сарадници Института за политичке студије били међу најуспешнијим учесницима великих домаћих и међународних научних скупова, да је низ млађих сарадника у процесу рада довршио магистарске и докторске тезе и да је један број њих добио стипендије за даљи рад и усавршавање у Француској, Енглеској, САД, Мађарској и другим земљама.

После демократских промена у Србији крајем 2000., Институт за политичке студије је преузео опсежне припреме за припрему нове фазе свог истраживачког рада и већ саставио основу за будућа истраживања проблема политичке модернизације и развоја демократских институција у Србији до 2005. године. Скица тог пројекта као и других значајних програма даје се у овој монографији и из ње се може видети да је утемељена на високим упоредним стандардима одговарајућих истраживања тако да би њихова реализација била од велике користи за конституисање Србије као савремене правне и демократске државе.

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs