ОПИС ДЕЛАТНОСТИ


1.1.Основна истраживања у периоду 1996-2000.

Основна истраживачка делатност Института за политичке студије у Београду у периоду од 1996-2000.године одвијала се у оквиру два макропројекта:

A. Политички живот и политичке инситуције у Србији на прелазу из 20. у 21. век;
Б. Социјална политика, породица и деца у Србији на прелазу из 20.у 21. век.

Први макропројект финансиранИнститут за политичке студије као једна од првих научно-истраживачких институција у области друштвених наука у Србији, своју делатност остваривао је у више фаза и на више научних подручја. Научно-истраживачки пројекти са којима је Институт започео своју делатност односили су се првенствено на развој политичких наука као универзитетске научне дисциплине. Поред политичких наука као матичне научне области, Институт је у својој вишедеценијској делатности реализовао бројне пројекте из сродних научних области: права, политичког система, политичке економије и политичке социологије. Од значајних научно-истраживачких пројеката посебно издвајамо следеће:

 • Промене устава СФРЈ извршене у периоду 1960/70 и периоду 1971/73. године;
 • Уставни положај комуне као друштвено-политичке заједнице;
 • Уставне промене у СР Србији;
 • Културно стваралаштво у СР Србији;
 • Научно технолошка револуција и интегрално самоуправљање;
 • Функционисање и остваривање делегатског система;
 • Идеолошки процеси и проблеми друштвене свести;
 • Организација власти и самоуправни плурализам интереса (закључно до 1990);
 • Конституисање Србије као модерне правне државе (1990-1995);
 • Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 19. у 20. век(1995-2000);
 • Јавно мнење Србије у периоду 1990-2000. године;
 • Омладина Србије о актуелним политичким питањима;
 • Грађани Санџака о међунационалним односима и актуелним политичким питањима у Србији;
 • Медији у Србији: читаност, слушаност, гледаност;

Водећи истраживачи на наведеним пројектима су били: академик Јован Ђорђевић, проф. др. Најдан Пашић, проф. др Радослав Ратковић, проф. др Љубисав Марковић, проф. др Александра Фира, проф. др Миодраг Зечевић, проф. др Мирослав Печујлић, проф. др Сретен Сокић, проф. др Мијат Дамјановић, проф. др Михаило Пешић, проф. др Милан Матић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Тодор Куљић, др Новак Поповић, др Драган Суботић, др Србобран Бранковић, др Слободан Антонић, др Живојин Ђурић и други.


1.1.2. Научна истраживања урађена у 2000. години

У 2000. години Институт за политичке студије радио је на два научна пројекта:

А) "Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 20. у 21. век"

У оквиру овог макропројекта реализовано је пет потпројеката са следећим предметима истраживања:

 1. "Традиција и савременост у политичком животу Србије". Остварена је стваралачка ревалоризација демократских и активних цивилизацијских вредности и тековина српске националне баштине које су у претходном раздобљу биле потиснуте, или под идеолошком цензуром. Главни иновативни допринос у овој области је у томе што је утемељен нови проширени приступ предмету инстраживања и изграђен истраживачки оквир и теоријски образац за потпунију и критичку научну ревалоризацију резултата у будућим истраживањима српске националне и политичке традиције.
 2. "Социјална структура и политички живот Србије": дати су систематски доприноси и модерни обрасци за упоредне и националне студије елита, социјалних промена и избора и оптималних модела изборног система (кибернетски и симулативни модели изборног понашања и предвиђања).
 3. "Федерализам, регионализам и локална самоуправа": (четири студије). Највиши домет остварен је пројектовањем модела локалне самоуправе у Србији, на основу обимних упоредних и наших емпиријских истраживања. Значајни прилози дати су и у студијама регионализма, посебно уставно-правног статуса и аутономије Косова и Метохије.
 4. "Информативно-комуникациони системи и политичке комуникације у вишестраначком систему Србије". Највећа иновација постигнута је студијом о виртуелном комуницирању и његовом утицају на различите области живота савременог друштва, првом те врсте у нас, као и студијом о међународном комуницирању као основи међународног споразумевања.
 5. "Парламентарни живот, изборни процеси, политички субјекти и јавно мњење у Србији". Највећи доприноси на овом потпројекту дати су у редовним и критичким исраживањима јавног мњења о политичким и друштвеним питањима 1995-2000, саопштавани у дневној штампи и монографијама као што су Изборно понашање; демографски и персонални чиниоци (Ј. Милошевић) или Штрајкови у Србији 1991-1996 (Д. Маринковић). Истраживачи са потпројекта су објавили и читаву серију чланака о политичким процесима у Србији, уз критичке научне интерпретације и то у часопису Српска политичка мисао, Политичке свеске (ИПС) и др., а тематика чланака највећим делом се односила на политичке странке, синдикате и изборне процесе.

Истраживачи са Института ангажовани на пуних 12 месеци су: др Новак Поповић, др Србобран Бранковић, др Живојин Ђурић, др Душко Томић, др Драган Суботић, др Дарко Маринковић, др Михаило Бјелица, др Ђорђе Поповић, др Драган Марковић, др Драго Ручнов, др Невенка Јефтић мр Јасна Милошевић-Ђорђевић, мр Мирјана Милановић, мр Горан Буџак, мр Дејана Вукчевић, Винко Ђурић, Славица Живановић. Ангажовани на 4 месеца су: проф. др Милан Матић, др Милан Јовановић, др Милан Миљевић.
Истраживачи са Факултета политичких наука ангажовани на 4 месеца су: проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др Милан Подунавац, проф. др Жарко Гудац, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Радивоје Маринковић, проф. др Михајло Пешић, проф. др Иван Радосављевић, проф. др Чедомир Чупић, доц. Снежана Ђорђевић, доц. Валентина Ручнов, др. Александар Богданић.
Истраживачи са Филозофског факултета Београд анажовани на 4 месеца су: проф. др Тодор Куљић, мр Ђорђе Вукадиновић. Макропројект је у целости финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије (1995-2000). Структура трошкова дата је у тачки 5. текста монографије (финансирање пословања).

Б) "Социјална политика, породица и деца у Србији на прелазу из 20. у 21. век"

У оквиру овог макропројекта у 2000. године истраживачи су се ангажовали на следећим истраживачким темама:

 1. "Систем социјалне сигурности, социјалне и породично-правне заштите породице и грађана у Србији крајем 20. века";
 2. "Упоредни системи социјалне сигурности, социјалне и породично-правне заштите у европским земљама";
 3. "Карактеристике и проблеми савремене породице и модернизација друштвене бриге и породично-правне заштите";
 4. "Деца и омладина у социјалном ризику и систем социјалне и породично-правне заштите";
 5. "Социјална заштита старих и улога породичне солидарности";

У студији из 1998. године "Системи социјалне сигурности", аутора др Дренке Вуковић и Зборнику радова "Изазови социјалне политике" приказани су основни показатељи садржаја социјалне политике у појединим европским државама и урађена анализа основних достигнућа нивоа социјалног развоја становништва у Србији као и пројекција неопходних развојних промена и системских модела у стратегији социјалне политике и друштвене бриге о породици у Србији на почетку 21. века.
Истраживачи са Института ангажовани на 12 месеци су: др Лидија Козарчанин, мр Драгана Динић, мр Олга Арежина, Марина Петровић, (на дужем боравку у иносранству), Биљана Младеновић, Светлана Стојановић.
Истраживачи са Факултета политичких наука и других институција ангажовани на 4 месеца су: др Мирослав Симић, др Томислав Крговић, др Ана Гавриловић, Витомир Стојаковић и Драган Радуловић.
Пројект је у целости финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије. Структура трошкова дата је у тачки 5. (финансирање пословања) монографије.


1.1.3. Кратак опис најважнијих научних резултата

а) До 1990. године Институт је реализовао осам већих пројеката и покренуо публикацију Политичке свеске, која је излазила као зборник неколико година (в.2.1.1.). Као најважнији резултати у периоду од 1968-1990. издвајају се:

 1. Проблеми и остваривање делегатског система, 1979. год., као први систематски научни зборник са прилозима више десетина аутора, заснован највећим делом на резултатима дугорочних емпиријских истраживања политичких процеса и са темељитом критиком постојећег система политичке репрезентације у Југославији и Србији као и са предлозима за демократске уставне реформе у области изборног и представничког система.

 2. Политичке свеске, као први периодични зборник либерално-демократске оријентације у нас, са широким кругом истакнутих сарадника, који се залагао за наставак и продубљивање започетих процеса демократизације економског система и политичког поретка у ери стварања великих производних и пословних система у Србији и двогодишњег видљивог успона српске економије (почетом седамдесетих).

б) У раздобљу од 1990-2000. године већи део истраживачке делатности Института, остваривао се путем реализације два петогодишња макропројекта: Конституисање Србије као модерне правне државе (1990-1995. заједно са Правним факултетом у Београду) и Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 20. и 21. век, на којима је настало више десетина монографија и на стотине истраживачких чланака и прилог а у научним зборницима. Овде као најзначајније доприносе издвајамо следеће научне студије и монографије:

 1. Нове странке Србије - документи нових политичких странака и група у Србији, изд. 1990., аутора проф. Вукашина Павловића, проф. Слободана Антонића, др Живојина Ђурића и др Србобрана Бранковића, у коме су обелодањени профили српских политичких странака непосредно псоле увођења политичког плурализма у Србији.
 2. Рађање јавног мњења и политичких странака у Србији, изд. 1992. аутора проф. др Мирослава Печујлића, проф. др Владимира Милића и др Србобрана Бранковића, у којој се даје критичка и емпиријски утемељена анализа генезе вишестраначког система и политичког организовања у Србији, са пројекцијама праваца даљег демократског преображаја политичког система.
 3. Либерализам, популизам и демократија, студија у области политичке теорије изд. 1992. аутора проф. др Милана Матића у којој се излажу теоријске и идејне основе настанка различитих политичких традиција и приступа политичком организовању савременог друштва, као и критика популистичких изопачавања демократских институција и вредности у ауторитарним популистичким системима. Књига се користи и у факултетским студијама на ФПН и другде.
 4. Србија између ауторитаризма и демократије, изд. 1994., аутора проф. др Слободана Антонића, др Дарка Маринковића и др Милана Јовановића у којој се дају критичке анализе политичких процеса у Србији с посебним освртима на генезу система личне власти, социјалне кризе и дилема око изборног система.
 5. Политички систем-теорије и принципи, изд. 1994. аутора проф. Милана Матића и проф. Милана Подунавца, рађена као систематско излагање либерално-демократских темеља и генеративних начела модерне политичке организације у савременом свету, као и филозофских идеја уграђених у темеље модерне демократске државе. Ова студија се користи као уџбеник на више факултета у Југослаивји као и на Правном факултету у Скопју (Македонија).
 6. Serbia at War with Itself, изд. 1995. аутора др Србобрана Бранковића, у којој се даје емпиријски утемељена критика стања и тенденција развитка политичког система и политичког живота у Србији, с посебним освртом на погубне последице ауторитарне политичке на генезу ратних сукоба и разарања демократских институција и перспектива у Србији и окружењу почетком деведесетих.
 7. Социолошке теорије, изд. 1994, аутора, проф. Михаила Пешића у којој се систематски излажу модерне теорије о друштву, њихове филозофске основе и импликације у друштвеном и политичком развитку савременог света, а уједно и критичке опсервације о значањима и границама појединих струја социјалне и политичке мисли. Књига се користи као уџбеник за редовне и последипломске студије на ФПН у Београду.
 8. Комуникативне интеракције у плурализму, изд. 1994., аутора др Новака Поповића, награђена студија истакнутог истраживача савремених модела комуницирања у свету, с посебним освртом на измењени плуралистички амбијент Србије током деведесетих. Ова студија критички оцењује достигнуте резултате и даје пројекције успешнијих модела комуницирања у плурализму.
 9. Облици личне власти, изд. 1994. аутора проф. Тодора Куљића као комплетна историјско - упоредна и социолошка анализа свих значајних облика личне власти у Европи од Антике до данас. Ова књига је изворник за факултетске студије на више факултета.
 10. Локална самоуправа, изд. 1998. аутора проф. Радивоја Маринковића као најобимнија систематска студија система локалне самоуправе у нашој земљи. Заснована на упоредним, историјским и социолошким истраживањима, као и на рецентној емпиријској грађи добијеној истраживањима Института, ова студија је добила високе оцене стручне јавности и прихваћена као уџбеник за универзитетске студије.
 11. Српска политичка традиција, изд. 1998. аутора проф. Милана Матића која саопштава виишегодишња истраживања аутора о генези српске политичке идеје и српског политичког обрасца, са акцентима на дискрепанци позитивних и негативних црта и саставница српске политичке културе. Ова студија указује на узроке и последице успона и падова у политичкој историји српског народа и то повезује углавном са деловањем унутрашњих чинилаца. Поред тога, студија даје непосредну и опсежну критику малигних форми ауторитарног популизма у Србији деведесетих година 20. века, оличених у владајућем левом блоку (ВЛБ), Српској радикалној странци и Српском покрету обнове.
 12. Српске политичке странке и покрети у 19. и 20. веку, изд. 2000. аутора др Драгана Суботића и др Живојина Ђурића - историјско-политичка студија у пет томова. Ова волуминозна студија на преко 2000 страница даје комплетну презентацију страначке структуре у Србији од друге половине 19. века до данас, са критичким оценама страначких профила и политичког живота у временском распону од једног и по века. Књига представља незаменљив изворник за унапређење страначког организвоања и политичког живота у нас.

Као посебни резултат којим се Институт за политичке студије поноси је покретање часописа Српска политичка мисао, (ур. др Живојин Ђурић) који излази од 1994. године. У овом угледном часопису најпре националног, а затим међународног значаја, своје научне прилоге објавило је на стотине домаћих и страних аутора, чланова академија наука, професора универзитета, угледних истраживача и друштвених мислилаца, на најактуелније теме друштвеног и политичког живота у нашој земљи и свету. Часопис је објављеним садржајима потврдио свој углед независног и критички оријентисаног периодичног издања и упоредо са Политичким свескама дао значајне прилоге расправама о путевима демократског преображаја наше земље као и простор за афирмацију младих аутора из Института и изван њега.

1.2.Области примењених истраживања и услуга која се нуде тржишту

Институт за политичке студије примењена и развојне услуге остварује у области јавног мњења, политичког маркетинга истраживању тржишта и медија, организовања едукативних облика (школе новинарства, школе синдикалног оспособљавања и др.)
Назначене делатности Институт реализује преко научних радника, истраживача организованих у истраживачке тимове и посебне центре Института.

1.2.1.Историјски преглед продатих услуга на тржишту

Продате услуге на тржишту односе се на три врсте послова које је остваривао Институт: Прво, резултате емпиријских истраживања која се периодично реализују у Институту; друго, организовањем научних скупова и стручних расправа и појединих едукативних облика из делатноси Института; и треће, издавањем посебних монографија и студија.

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs