ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У ПЕРИОДУ ОД 1996-2000.


1.1.Основна истраживања у периоду 1996-2000.

1. Драган Симеуновић

 • The Relations between Germany and Serbia i.e. Yugoslavia, in Germany and Southeastern Europe, University of California, Los Angelеs, 1996. god.
 • Overview of Classical and Recent Trends in Social Sciences in Yugoslavia; Long Lines of Political Development in Central - and Eastern Europe, Universitety of Bergen, 1996. god.
 • New World Order and New State-Nations, Реферат на светском конгресу IPSA у Сеулу, World Encyclopaedia of Peace, Ed. Javier Perez de Cuellar, 1997. god.
 • Political Finance and Political Corruption in Yugoslavia, реферат на светском конгресу IPSA у Сеулу, Political Finance and Political Corruption in Eastern Europe, Carl von Ossietzky University, Oldenburg, 1997. god.
 • Conflicts in the Former Yougoslavia, Meeting Human Needs in a Co-operative World, IPRA, University of Durban-Westwille, Durban, South Africa, 1998. god.
 • Globalization as Westernisation and Easternisation. Globalization and New World Order, BISA, Leeds, England, 1998. god.

2. Живојин Ђурић:

 • The Emergence of Political Thought in Serbian Society, Serbian Political Thought (Special Edition in English), Belgrad, 1996. god.
 • The Orthodex Religion in Yougoslavia and Modern Neo-liberal Economic Politics, International Review of Sociology (Special issue), 1997. god.
 • Conflicts in the Former Yugoslavia, Meeting Human Needs in a Cooperative World, Conference, Durban, South Africa, 1998. god.
 • Couses and Consequences of the Crisis in Yugoslavia, University of Kjoto, Japan

3. Слободан Антонић:

 • Democracy and Political Elites in Serbia, Dialogue, Journal Internationa Le Des Arts et de Sciences, Paris, 1996. god.

4. Србобран Бранковић:

 • Das perfekt System, Vershwiegenes Serbien, edited by Irina Šlosar, Klagenfurt-Salzburg, 1997. god.
 • The Media in Serbia, South East Europe Review for Labor and Social Afairs, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany, 1998. god.
 • Socialist Party of Serbia - Continiung of Communist Traditions in Bozoki A, and Ishiama J. (ed.) Communist Successor Parties in Central and Eastern Europe, (M.E. Sharpe, Inc. USA) 2000.god.

5. Милан Матић:

 • On the Devastation of Ethos and Political Paganism, Serbian Political Thought, 1996.

1.2.Резултати у примењеним и развојним истраживањима


Коначни резултати развојних и примењених истраживања која су реализована у оквиру макропројекта; Социјална политика, породица и деца у Србији на прелазу из 20. у 21. век, састоје се у објављеним радовима у Зборнику; Изазови социјалнне политике, 2000. године, и монографији Системи социјалне сигурности, у издању Института 1998. године, која је намењена и у употреби стручњацима и студентима Факултета политичких наука, као и низу часописа и едиција од националног значаја. Употребљивост ових резултата превазилази достигнути ниво, тако да се у будућем периоду очекује њихова имплементација на плану увођења промена у правцима развоја социјалне политике и система социјалне заштите.

Карактеристично је да значајан део ових резултата, иако има потенцијалну вредност са становишта ефикасности решавања одређених проблема, није нашао до сада пуну примену, због незаинтересованости потенцијалних корисника, недостатка средстава за емпиријска истраживања, али и недовршености презентације резултата и кадровски потпунијег формирања самог Центра.

Очекује се да се реализација добијених резултата настави у једном ширем виду у коме ће се поред система социјалне и дечије заштите и њима сродних система (образовање, правосуђе, здравство, инвалидско-пензиони) обухватити и социјални аспекти привредног развоја и улога међународног социјалног рада.

ИПС, Светозара Марковића 36,Београд, тел: 011/334-9204, факс: 011/334-9202, email: ipsbgd@eunet.rs